Articles

ONE DAY WITH CEO #3: Jeff Bezos

นาทีนี้ คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ Jeff Bezos อีกแล้ […]

Articles

One Day with CEO #2: Bill Gates

คุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในหนึ่งวัน เมื่อมีสถานะเป็นหนึ่งในบ […]

Articles

YOU ARE WHAT YOU READ#10: Elon Musk

อาจไม่ต้องแนะนำกันมากว่า Elon Musk เป็นใคร เมือซีอีโอขอ […]