One Day with CEO #9 : Mark Cuban

หลายคนอาจรู้จักเขาจากเรียลิตี้โชว์ Shark Tank หรือในฐาน […]

YOU ARE WHAT YOU READ #19 : MARK CUBAN

ในโลกของผู้ประกอบการยุคใหม่ และวงการกีฬา คงไม่มีใครไม่ร […]